Kategoria Porady

Karta pobytu – komu będzie potrzebna?

Karta pobytu to dokument niezbędny dla każdego cudzoziemca, który chce legalnie przebywać na terenie Polski powyżej 90 dni. W tym celu musi uzyskać zezwolenie na pobyt wraz z kartą pobytu. Karta pobytu jest swoistym potwierdzeniem tożsamości cudzoziemca. To także dokument zezwalający na pobyt. Jeśli więc cudzoziemiec ją posiada, oznacza to,…

Zezwolenie na pobyt

Zezwolenie na pobyt czasowy Zezwolenie na pobyt czasowy można uzyskać maksymalnie na okres 3 lat. Jeśli starasz się o zezwolenie na czasowy pobyt cudzoziemca, Twoją motywacją mogą być m.in.: Zezwolenie na pobyt stały To uprawnienie do pobytu na terytorium Polski przez czas nieokreślony udzielane jest obywatelowi państwa trzeciego (tj. osobie, która nie posiada…

Obywatelstwo polskie

Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP następuje na wniosek cudzoziemca składany do wojewody (urzędu wojewódzkiego) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub do konsula, jeśli cudzoziemiec mieszka za granicą. Prezydent RP nie jest związany żadnymi terminami w sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego. Prezydent RP nadaje obywatelstwo polskie lub odmawia jego nadania w formie postanowienia.…