Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danyc osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy: Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych osób, od których dane pozyskano w sposób bezpośredni

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy:
1. Administratorem danych jest firma BT International – Barbara Turska, z siedzibą w Rybniku przy ulicy Gliwickiej 177a, NIP 642-249-89-65.
2. Dane przetwarzane będą w celu świadczenia usług oraz realizując prawnie uzasadniony interes Administratora w celach marketingowych (gdy zostanie
na nie udzielona zgoda), w celu zawarcia i realizacji Umowy z Administratorem, w celu realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych, w celu realizacji ewentualnego ubezpieczenia, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celu spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków podatkowych, bilansowych, wynikających z prawa powszechnie obowiązującego, w celu badania satysfakcji klientów, określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług oraz w celach analitycznych, audytowych, nadzorczych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej)
3. Podstawy prawne przetwarzania danych to: Art. 6 Ust. 1 Lit. a, b, c oraz f RODO.
4. Odbiorcami danych mogą być: osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (wyłącznie w przypadku umów zawieranych w rygorze ustawy Prawo zamówień publicznych), instytucjom określonym przez przepisy prawa w zakresie niezbędnym do celów kontaktowych, sprawowania nadzoru właścicielskiego, partnerom oraz kontrahentom Administratora, w zakresie niezbędnym do celów kontaktowych, podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane podmiotom świadczącym usługi z zakresu IT i bieżącego nadzoru nad systemami informatycznymi oraz świadczącymi usługi z zakresu bezpieczeństwa danych.
5. Dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze świadczone usługi Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami takich danych. Umowy, o których mowa powyżej, oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z Art. 46 Ust. 2 Lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej, można uzyskać od Administratora.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: przetwarzania w celu wykonania umowy – do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na jej podstawie, przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony (wyłącznie w przypadku umów zawieranych z osobami fizycznymi i spółkami cywilnymi), przez okres przetwarzania na podstawie przepisów prawa i przez okres z niego wynikający, przez okres przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – przez czas niezbędny do osiągnięcia celu lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres 10 lat chyba, że przepisy obowiązującego prawa stanowią inaczej.
7. Każda osoba, której dane będą przetwarzane ma prawo dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W wypadku udzielenia zgody ma prawo do jej wycofania w każdym momencie, przy czym cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Jeżeli podanie danych jest wymogiem umownym, ich niepodanie uniemożliwi wykonanie usług przez firmę BT International – Barbara Turska.
8. Dane nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Nie będą także przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich.

W sprawach ochrony danych osobowych kontakt:  biuro@btinternational.pl