Zezwolenie na pobyt

Zezwolenie na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy można uzyskać maksymalnie na okres 3 lat. Jeśli starasz się o zezwolenie na czasowy pobyt cudzoziemca, Twoją motywacją mogą być m.in.:

 • chęć podjęcia pracy w Polsce;
 • chęć podjęcia pracy sezonowej;
 • rozpoczęcie nauki w Polsce;
 • chęć prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski;
 • prowadzenie badań naukowych na terenie Polski;
 • chęć połączenia z rodziną, która przebywa w Polsce w oparciu o zezwolenie na pobyt czasowy lub stały.

Zezwolenie na pobyt stały

To uprawnienie do pobytu na terytorium Polski przez czas nieokreślony udzielane jest obywatelowi państwa trzeciego (tj. osobie, która nie posiada obywatelstwa jednego z państw UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii).

Te określone przypadki to m.in.:

 • osoba o polskim pochodzeniu, która zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe, a co najmniej jedno z jego rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej;
 • małoletnie dziecko polskiego obywatela;
 • małoletnie dziecko cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • małżonek obywatela RP, który pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem polskim i pozostawał w tym związku małżeńskim przez co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE to uprawnienie do pobytu na terytorium Polski udzielane na czas nieokreślony obywatelom państw trzecich (tj. osobom, które nie posiadają obywatelstwa jednego z państw UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii) ,którzy przebywają na terytorium Polski legalnie i nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat. Ponadto należy spełniać wszystkie z poniższych wymogów dodatkowych:

 • posiadać potwierdzoną znajomość języka polskiego;
 • posiadać stabilny i regularny dochód pozwalający na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny;
 • posiadać ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielane jest na czas nieoznaczony. Na jego podstawie wydawana jest karta pobytu, która ważna jest przez 5 lat.

Podziel się swoją opinią

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *