Zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały

Kto może uzyskać zezwolenie na pobyt stały cudzoziemca w Polsce?

Cudzoziemcy przebywający i podejmujący pracę na terenie Polski muszą posiadać zezwolenie na pobyt czasowy. Jeśli chcesz przebywać na terytorium Polski powyżej 90 dni, niezbędna będzie karta pobytu.

Ale wśród formalności załatwianych przez cudzoziemców, w określonych sytuacjach, może znaleźć się również wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.

Kto może się ubiegać o zezwolenie na pobyt stały w Polsce?

To uprawnienie do pobytu na terytorium Polski przez czas nieokreślony udzielane jest obywatelowi państwa trzeciego (tj. osobie, która nie posiada obywatelstwa jednego z państw UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii) lub bezpaństwowcowi, na jego wniosek, w określonych przypadkach.

cudzoziemka

Te określone przypadki to m.in.:

 • osoba o polskim pochodzeniu, która zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe, a co najmniej jedno z jego rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej;
 • małoletnie dziecko polskiego obywatela;
 • małoletnie dziecko cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • małżonek obywatela RP, który pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem polskim i pozostawał w tym związku małżeńskim przez co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały.

Chcesz wiedzieć, w jakich jeszcze sytuacjach możesz ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały w Polsce? Skontaktuj się nami, rozwiejemy Twoje wątpliwości i pomożemy Ci w załatwieniu spraw urzędowych!

Zezwolenie na pobyt stały a praca

Zastanawiasz się, jak wygląda kwestii legalizacji zatrudnienia, gdy otrzymasz zezwolenie na pobyt stały?

Cudzoziemiec, który posiada zezwolenie na pobyt stały, uprawniony jest do wykonywania pracy na terytorium Polski bez konieczności dopełnienia innych formalności, jak posiadanie zezwolenia na pracę. W karcie pobytu zamieszczana jest wówczas adnotacja o swobodnym dostępie do rynku pracy.

Zadzwoń do nas:

728 420 915

ОБСЛУГОВУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЮ:

452 120 882

Jak uzyskać pobyt stały w Polsce?

Aby uzyskać pobyt stały, musisz spełniać wymagania ujęte w art. 195 ustawy o cudzoziemcach oraz skompletować wymagane dokumenty. Pamiętaj, że do dokumentów w języku obcym powinny być sporządzone tłumaczenia na język polski, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek należy złożyć osobiście, ponieważ zostaną wówczas pobrane odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu. Pozostałe formalności BT International może załatwić za Ciebie!

Pobyt stały – dokumenty, które będą potrzebne

Dokumenty potrzebne, by uzyskać pobyt stały dla cudzoziemca w Polsce, to dość pokaźna lista. Jej zawartość różni się, w zależności od tego, które kryteria możliwości ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały spełniasz.

Z pewnością potrzebny Ci będzie wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, wypełniony zgodnie z pouczeniem, złożony w dwóch egzemplarzach. Wniosek o pobyt stały należy uzupełnić o:

 • 4 kolorowe fotografie,
 • ważny dokument podróży,
 • dokumenty potwierdzające wymagany nieprzerwany pobyt w Polsce,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Wszystkie powyższe dokumenty są niezbędne, aby zostało wszczęte postępowanie o wydanie zezwolenia na pobyt stały cudzoziemca.

Wraz z wnioskiem należy złożyć również dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku, np. jeśli chcesz uzyskać zezwolenie na pobyt stały z tytułu pozostawania w związku małżeńskim z obywatelem Polski, niezbędne będą:

 • aktualny odpis aktu małżeństwa (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku);
 • w przypadku posiadania wspólnych dzieci – odpisy aktów urodzenia dzieci;
 • dokumenty świadczące o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego.

Nie wiesz, jakie dokumenty musisz przygotować, by złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt stały dla Ukraińca lub cudzoziemca innej narodowości? Zgłoś się do nas!

BT International – pomagamy uzyskać zezwolenie na pobyt stały w Polsce – Śląsk: Katowice, Rybnik, Żory

Nie wiesz, czy poradzisz sobie ze wszystkimi formalnościami?

Obawiasz się bariery językowej, nieznajomości specyfiki pracy polskich urzędów, brakuje Ci czasu na załatwianie spraw urzędowych?

Chcesz uzyskać zezwolenie na pobyt stały w Polsce i jesteś z Katowic, Rybnika lub okolic? BT International zapewni Ci kompleksową obsługę i wsparcie na każdym etapie starania się o pobyt stały w Polsce. Zgłoś się do nas już dziś!

W BT International pomożemy Ci skompletować wymaganą dokumentację i dopełnić wszelkie formalności w sprawie zezwolenia na pobyt stały!

Zadzwoń do nas:

728 420 915

ОБСЛУГОВУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЮ:

452 120 882

Zobacz jak jeszcze możemy Ci pomóc