Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców

Proces legalizacji zatrudnienia wymaga od pracodawcy dopełnienia szeregu formalności, wypełnienia dokumentów i złożenia ich we właściwych urzędach. Polskie prawo zobowiązuje cudzoziemców do uzyskania odpowiednich praw do pobytu na terytorium Polski oraz zezwolenia na pracę w celu podjęcia legalnego zatrudnienia.

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców to złożony i czasochłonny proces, dlatego wspieramy w tym procesie przedsiębiorców.

W obecnych realiach już trudno sobie wyobrazić rynek pracy bez pracowników z zagranicy, a proces legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców jest skomplikowany i długotrwały. Do tego ciągła migracja i swoboda zmiany pracy przez cudzoziemców doprowadziła przedsiębiorców do „zabiegania” o fachowca z zagranicy. Podmioty zatrudniające cudzoziemców muszą pamiętać o tym, że proces ten jest bardziej skomplikowany niż zatrudnienie obywatela RP. Częste zmiany i nowelizacje przepisów nie ułatwiają i tak złożonej procedury zatrudnienia obcokrajowca.

Usługa może polegać m.in. na:

 • pomocy w ustaleniu właściwej procedury legalizacji pobytu cudzoziemców,
 • doradztwie w uzyskaniu dokumentu uprawniającego do pracę cudzoziemca, tj.:
  - oświadczenia o powierzeniu pracy,
  - zezwoleń na pracę,
  - zezwoleń na pobyt czasowy i pracę,
  - zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagają-cym wysokich kwalifikacji,
  - zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca de-legowanego przez pracodawcę zagranicznego
 • pomocy podmiotom zagranicznym chcącym wykonywać usługi w Polsce i w związku z tym delegować do pracy cudzoziemców,
 • pomoc w prowadzeniu dokumentacji związanej z zatrudnieniem cudzoziemców
 • monitoring terminów kończących się pozwoleń i wskazania dotyczące kontynuacji zatrudnienia.