Doradztwo / Obsługa

Doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców i delegowanie pracowników za granicę
W obecnych realiach już trudno sobie wyobrazić rynek pracy bez pracowników z zagranicy, a proces legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców jest skomplikowany i długotrwały. Do tego ciągła migracja i swoboda zmiany pracy przez cudzoziemców doprowadziła przedsiębiorców do „zabiegania” o fachowca z zagranicy. Podmioty zatrudniające cudzoziemców muszą pamiętać o tym, że proces ten jest bardziej skomplikowany niż zatrudnienie obywatela RP. Częste zmiany i nowelizacje przepisów nie ułatwiają i tak złożonej procedury zatrudnienia obcokrajowca.

Usługa może polegać m.in. na:

 • pomocy w ustaleniu właściwej procedury legalizacji pobytu cudzoziemców,
 • doradztwie w uzyskaniu dokumentu uprawniającego do pracę cudzoziemca, tj.:
  - oświadczenia o powierzeniu pracy,
  - zezwoleń na pracę,
  - zezwoleń na pobyt czasowy i pracę,
  - zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagają-cym wysokich kwalifikacji,
  - zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca de-legowanego przez pracodawcę zagranicznego
 • pomocy podmiotom zagranicznym chcącym wykonywać usługi w Polsce i w związku z tym delegować do pracy cudzoziemców,
 • doradztwie w uzyskaniu zezwoleń wewnątrzkorporacyjnych na podstawie dostosowania polskich przepisów do dyrektywy unijnej 2014/66/UE z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
 • doradztwo w zakresie ustalenia praw i obowiązków podmiotów delegujących pracowników poza granicę RP.
 • pomoc w prowadzeniu dokumentacji związanej z zatrudnieniem cudzoziemców.